25 de set. 2015

Gent gran voluntària, una oportunitat per a les entitats socials

... Marc Cadafalch


El dia 1 d’octubre, des de l’any 1990, es commemora el dia internacional de la gent gran. Aquesta diada és promoguda per les Nacions Unides per tal de reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna.

Amb la finalitat d’anar avançant en els reptes del creixement de l’envelliment l’any 2002 l’Organització Mundial de la Salut  va definir el model de l’envelliment actiu en que un dels pilars fonamentals en les propostes d’acció és la participació i on concretament es promou les oportunitats per a que les persones grans siguin voluntàries.

Catalunya, com és sabut, compta amb una important xarxa associativa i en que les persones grans, enteses com a persones majors de 65 anys, participen activament com a voluntàries. En el darrer anuari del Tercer Sector Social de Catalunya (any 2013), s’explicita que el nombre de voluntaris majors de 65 anys representa el 18% dels voluntaris de Catalunya en l’àmbit social. Si tenim en compte que els voluntaris d’edats compreses entre els 51 i 65 anys representen el 32% dels voluntaris de Catalunya és previsible que en els propers anys el nombre de persones grans que s’impliquin en programes de voluntariat s’incrementin i caldrà que des de les organitzacions estiguem preparades per tal de poder realitzar-ne el seguiment necessari.

Si ens fixem en les dades ofertes per l’enquesta de l’ús del temps de la Generalitat de Catalunya (2011), les persones majors de 65 anys són les que més temps destinen a treballs voluntaris i reunions. És una dada significativa que mostra la incidència del col·lectiu en les tasques de voluntariat. També s'assenyala que el 12.2% de les persones grans afirmen haver realitzat alguna activitat de voluntariat al darrer mes i es concentren en activitats en confessions religioses, en assistència social, en activitats artístiques i adreçades a ciutadans o veïns.

Per tant la possibilitat de disposar de temps lliure i la voluntat de participar a través d’entitats de voluntariat fa preveure que les persones grans cercaran la oportunitat de continuar participant en tasques de voluntariat o bé d’incorporar-s'hi per primera vegada. Aquesta oportunitat els hi ofereix la possibilitat de tenir un paper actiu i tindrà beneficis personals i socials.

És per aquest motiu que les organitzacions del tercer sector tenen l'oportunitat d’incorporar a persones motivades que seran un actiu important per tal d’assolir els seus objectius. Les entitats que comptin amb un Pla de Voluntariat que tinguin en compte la diversitat en relació a l’edat ho tindran millor per facilitar un espai de sensibilització i cohesió social. Podran oferir un espai compartit amb persones d’altres edats en una dinàmica de treball intergeneracional molt positiva per a tothom.